Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –Bibliotekarz.

Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku

Miejscem pracy będzie biblioteka w Czerwonaku, jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach GBP Czerwonak

Wymiar czasu pracy:  1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów graficznych, obsługa strony www biblioteki oraz urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 2. łatwość nawiązywania kontaktu
 3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 4. kreatywność, silna motywacja do pracy
 5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. gromadzenie opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 2. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 3. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego
 4. tworzenie grafik i plakatów
 5. obsługa strony www

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonaku (Osiedle Przylesie 7a, 62-004 Czerwonak) lub pocztą na adres wyżej wskazany w nieprzekraczalnym terminie do 27.05.2022 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza” (decyduje data wpływu).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu   z tym, że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony z zachowaniem możliwości rozwiązania z dwutygodniowym  okresem wypowiedzenia.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza 

Oświadczenie o prawach i niekaralności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na RODO

Skip to content