Dostępność

Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.biblioteka.czerwonak.pl/

Data publikacji strony internetowej: 02.10.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 16.05.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 •  nie wszystkie zdjęcia opublikowane na stronie posiadają opisy alternatywne,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • treści wytworzone przez inne podmioty niż Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści będące w posiadaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, nie są dostępne gdyż Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku nie jest uprawniona do ich modyfikacji,
 • filmy zamieszczone na stronie nie zawierają audiodeskrypcji.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Małyszka – Sydoruk adres poczty gbp@biblioteka.czerwonak.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 415 29 73  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka w Czerwonaku

 • Biblioteka mieści się na osiedlu w bloku na parterze. Pozostałą część budynku zajmują mieszkańcy.

 • Do budynku jest jedno wejście główne z poziomu chodnika. Do wejścia do biblioteki prowadzą schody. Brak pochylni. Brak windy.

 • Wejście nie jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich.

 • Przy głównym wejściu znajduje się  dzwonek do sygnalizacji przyzywowej – domofon. Domofon znajduje się po stronie klamki.  Przyciski domofonu oznaczone są w sposób umożliwiający rozpoznanie dotykiem. Potwierdzenie otwarcia drzwi sygnałem  dźwiękowym.

 • Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osoby niepełnosprawnej.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarki udzielają wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących ( serie książek z dużymi literami).

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 

Biblioteka filia w Owińskach

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla      wózków inwalidzkich. Jest możliwość poszerzenia drzwi poprzez otwarcie dodatkowego skrzydła.

 • Do głównego wejścia prowadzi pochylnia wykonana z kostki brukowej.

 • Budynek nie posiada kondygnacji. Budynek jest parterowy- wejście od strony parkingu.

 • Brak sygnalizacji przyzywowej. Nie ma potrzeby, ponieważ wejście jest dostępne.

 • Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych, która znajduje się po prawo od głównego wejścia do wypożyczalni.

 • Korytarz w budynku, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość poszerzenia drzwi poprzez otwarcie            dodatkowego skrzydła.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Przed budynkiem brak  wydzielonego miejsca parkingowego z odpowiednim oznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.

 • Drzwi i przejścia między regałami dostosowane szerokością zapewniają dostęp dla wózków inwalidzkich.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarki udzielają wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących ( serie książek z dużymi literami).

 • Dostępne jest urządzenie do odsłuchiwania książek Czytak Plus.

 

Filia Koziegłowy

 • Biblioteka mieści się w budynku Centrum Kultury i Rekreacji na parterze. Wejście główne do biblioteki– jedno z kilku wejść do          budynku z poziomu chodnika. Wejście jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków              inwalidzkich.

 • Brak dzwonka do sygnalizacji przyzywowej. Nie ma potrzeby, ponieważ wejście jest dostępne.

 • Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych.

 • Korytarze przystosowane są szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Przed budynkiem jest wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 • Drzwi wejściowe są przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami. Przejścia między regałami częściowo są          przystosowane.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarki udzielają wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących (serie książek z dużymi literami).

 • Dostępne jest urządzenie do odsłuchiwania książek Czytak Plus.

 

Filia Bolechowo

 • Biblioteka mieści się w budynku szkoły podstawowej na parterze. Do biblioteki  jest jedno osobne wejście, do którego prowadzą      schody. Brak pochylni. Brak windy.

 • Wejście nie jest przystosowane szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla wózków inwalidzkich.

 • Przy głównym wejściu brak dzwonka do sygnalizacji przyzywowej.

 • Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych.

 • Jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabowidzących.

 • Brak dostępności do informacji głosowych, pętli indukcyjnych i tłumacza języka migowego.

 • Dla osób ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, bibliotekarka udziela wsparcia w ramach swoich możliwości.

 • Dostępny jest powiększony druk dla osób słabowidzących (serie książek z dużymi literami).